----------

One Stop Services


 • ○ บริการวงจร ตั้งแต่ ให้คำปรึกษาวางแผนการผลิตจนถึงการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด

  • คลิกดูเอกสาร •  1.บริการขอจดทะเบียนจดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ. 5)

  • คลิกดูเอกสาร •  2.บริการขอนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร

  • คลิกดูเอกสาร •  3.บริการขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

  • คลิกดูเอกสาร •  4.บริการขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

  • คลิกดูเอกสาร •  5.บริการขอใบแทนใบอนุญาตอาหาร (อ.2)

  • คลิกดูเอกสาร •  6.บริการขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18)

  • คลิกดเอกสาร •  7.บริการขอใบสำคัญการใช้ฉลากอาหาร ( สบ. 3 ) และ (สบ.5 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด)

  • คลิกดูเอกสาร •  8.บริการขอใบอนุญาตการผลิตอาหาร ( สบ. 1 )

  • คลิกดูเอกสาร •  9.บริการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน ( ใบ รง. 4 )

  • คลิกดูเอกสาร •  10.บริการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ( อ.7 )

  • คลิกดูเอกสาร •  11.บริการขอใบอนุญาตผลิตอาหาร ใบ อ.2

  • คลิกดูเอกสาร •  12.บริการขอใบอนุญาตเพิ่มสูตรเปลี่ยนแปลงแก้ไขสูตรการผลิตอาหารฉลากอาหาร

  • คลิกดูเอกสาร •  13.บริการขอใบอนุญาตย้ายขยายต่อเติมสถานที่ผลิตอาหาร

  • คลิกดูเอกสาร •  14.บริการขอใบอนุญาตรับรอง HALAL

  • คลิกดูเอกสาร •  15.บริการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

  • คลิกดูเอกสาร •  16.บริการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร(อ.18) หรือ การแก้ไขฉลาก(อ.19)

  • คลิกดูเอกสาร •  17.บริการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ( อ. 2 )

 • ○ ออกแบบสถานที่ผลิตอาหารให้ถูกตามหลักมาตรฐาน


  ○ ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร


  ○ ขอเลขสาระบบ


บรรยากาศการให้คำแนะนำปรึกษา ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายอินเตอร์โปรดักส์

บรรยากาศการให้คำแนะนำปรึกษา ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง