เกี่ยวกับเรา

    บริษัทไทยอะกริ คัลเจอรัล เซอวิสเซส จำกัด โดยบริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ แบบครบวงจร เช่น ด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาดเป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมการให้บริการคำปรึกษาทางด้านระบบเกษตรกรรมต่างๆ เช่น GLOBALGAP/ORGANIC เป็นต้น โดยเรามีความมุ่งหวัง จะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ได้อย่างยั่งยืนโดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


เหตุผลที่ต้องเลือกบริการเรา

  - ทีมงานมีความเป็น Team Work

  - ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์สูง

  - ทำงานตรงตามกำหนดเวลา และมีเป้าหมายชัดเจน

  - สามารถตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้สูงสุด

  - มุ่งเน้นการให้บริการเฉพาะห่วงโซ่อาหาร

นโยบายบริษัทเรา

    เราเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านระบบคุณภาพที่ครบวงจร ด้วยที่ปรึกษาที่มีจรรยาบรรณและมีคุณภาพงาน

“รอยยิ้มของท่าน คือความสุขของเรา”